Utazási Szerződés

Iránytű Utazási Iroda Kft.

A jelen Utazási Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) létrejött egyrészről
Iránytű Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely : 2553 Süttő, Diósvölgyi út 2/A.
Cégjegyzékszám: 11-09-021957
Adószám: 24667894-2-11
MKEH engedélyszám: U-001491
Bankszámlaszám: 12025000-01458338-00100003 Raiffeisen Bank
Telefon: +36/70 278-6852, +36/33 769-020
Képviseli: Szabó Roland ügyvezető

(a továbbiakban: „Utazási Iroda”),

másrészről

Az Utas az utazási foglalásra papíralapú jelentkezési lapon vagy elektronikus formában a jelentkezéshez szükséges adatok megadásával jelentkező személy, aki az Utazási Iroda jelen szerződésben feltüntetett számlaszámára, az adott utazáshoz tartozó utastájékoztatóban meghatározott módon befizetendő foglalót teljesítette és ezt követően az Utazási Iroda jelentkezését írásban papíralapú vagy elektronikus visszaigazolásban – a részletes feltételek közlésével – elfogadja.

(a továbbiakban: „Utas”)

(a továbbiakban az Utazási Iroda és az Utas együtt „Felek” vagy „Szerződő Felek”)

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés tárgya

1.1. A jelen Szerződés aláírásával az Utazási Iroda a szerződésben (együttesen az Utas által benyújtott papíralapú jelentkezési lapon vagy elektronikus formában a jelentkezéshez szükséges adatok megadásával történő megrendelés, az Utazási Iroda által az utazási iroda honlapján – www.rolitura.hu – vagy az Utazási Iroda szóróanyagain rögzített feltételek alapján az utazás részletes feltételeit tartalmazó visszaigazolás, valamint a jelen szerződés) meghatározott utazásból, az útegyes állomásain való tartózkodásból és az ezzel összefüggő résszolgáltatásokból – így különösen szállás, étkezés – álló szolgáltatást teljesíteni, az Utas pedig köteles a díjat megfizetni.

1.2. Az Utazási Iroda ezúton tájékoztatja az utast, hogy a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által U-001491 nyilvántartásba vett iroda, mely rendelkezik minden az utazásszervezéshez szükséges engedéllyel, biztosítással és anyagi biztosítékkal.

1.3. Az Utazási Iroda jelzi, hogy több esetben van lehetőség az utazás helyszínén igénybe vett fakultatív programok igénybe vételére. Ezen programokat az Utazási Irodával kapcsolatban álló helyi alvállalkozók is végezhetik, és a szolgáltatások ellenértéke is feléjük fizetendő, valamint ezen szolgáltatások kapcsán Ők a számlaadásra kötelezettek.

1.4. Az Utas kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatást – a jelen Szerződésben és az 1.1. pontban rögzített mellékletekben rögzített feltételekkel – elfogadja.

2. A Szolgáltatás, Díjfizetés

2.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Utazási Iroda az utazási iroda honlapján – www.rolitura.hu – vagy az Utazási Iroda szóróanyagain rögzített feltételek alapján az utazás részletes feltételeit tartalmazó visszaigazolásban rögzíti pontosan a nyújtandó szolgáltatások és programok körét, és a foglaló összegén felül fizetendő összegeket és a fizetési határidőket.

2.2. A befizetendő foglaló minden út esetében az adott utazáshoz tartozó utastájékoztatóban megadott összeg, melyet jelentkezést követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni. A foglalót a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét, pedig az utazás megkezdése előtt az adott utazáshoz tartozó utastájékoztatóban megadott határidőig kell befizetni. Ha az utas az indulást megelőző 30 napon belül jelentkezik az utazásra, a részvételi díjat teljes egészében egy összegben kell megfizetnie, kivéve, ha az adott utazáshoz tartozó utastájékoztatóban, az másképpen van megadva. A befizetett foglalót egészségügyi okokból kifolyólag sem áll módunkban visszatéríteni, az utas tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű kockázatok kiküszöbölésére lehetőség van útlemondási biztosítások igénybevételére, melyek megkötéséről saját maga köteles dönteni.

2.3. Az Utazási Iroda a részvételi díj emelésének jogát fenntartja:

a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt,

az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték,

a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változásának esetére.

2.4. A díjemelés indokát az Utazási Iroda az Utassal elektronikusan e-mailben közli. Az Utazási Iroda a részvételi díj összegét a az indulást megelőző 8 napon belül fent említett okokból sem emelheti.

3. Az Utas kötelezettségei

3.1. Az utazáshoz szükséges érvényes úti okmányokat az Utasnak kell beszereznie. Az okmányok beszerzésének elmulasztásából és annak megfelelőségének hiányából eredő összes kárért az Utas tartozik felelősséggel. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Az ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek az utast terhelik.

3.2. Utasonként 2 db csomag szállítására van lehetőség (1 utazótáska, illetve 1 kézipoggyász). Az Utas poggyászának őrizetéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazási Iroda vagy közreműködője átvette. Az utazás során igénybe vett közlekedési eszközökön felejtett csomagokért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.

4. Az Utazási Iroda Felelőssége, Korlátozások

4.1. Az Utazási Iroda fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére kivételes esetekben.

4.2. Közlekedési vállalatok késése, szolgáltatásai elmaradása esetén a további szolgáltatások elmaradásáért az Utazási Irodát felelősség nem terheli.

4.3. Utazási Irodánál fakultatív jelleggel baleset, betegség és poggyászbiztosítás köthető. Amennyiben az Utas biztosítást nem köt, az ebből eredi károk kizárólag az Utast terhelik. A biztosítás megkötése esetén a felelősségre és a számlaadási kötelezettségre a az 1.3. pontban foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatosan előadottak irányadók.

4.4. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, az Utazási Iroda az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit előlegezi. Az intézkedések költsége az Utazási Irodát terheli, ha a szerződés neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg. A részvételi díjban szereplő közös költségek (közlekedés, idegenvezető stb.) és az Utazási Iroda szervezési díjának visszatérítését az Utas nem követelheti.

4.5. Az Utas – a szerződés hibás teljesítése esetén – kifogásait az utazás tényleges befejezését követi 10 napon belül e-mailben köteles az Utazási Iroda tudomására hozni és bejelentéséhez csatolni a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérővel, vagy a szolgáltató által felvett és igazolt dokumentumokat, jegyzőkönyveket. A sérelmezett kifogások közlése és írásbeli rögzítése hiányában az ok valódiságának és megtörténtének igazolása az Utast terheli. A 10 nap leteltével az Utas tudomásul veszi, hogy kifogásainak érvényesítésével kapcsolatos jog gyakorlásáról végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond.

4.6. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés megszűnik:

5.1.1. az Utazási Iroda által vállalt szolgáltatás teljesítésével,

5.1.2. közös megegyezéssel,

5.1.3. az Utazási Iroda azonnali hatályú felmondásával az alábbi esetekben:

5.1.3.1. az Utas – tanúkkal igazolható módon – veszélyezteti utastársai életét, vagyoni biztonságát;

5.1.3.2. olyan magatartást tanúsít, mellyel a szervezett társasutazás céljának megvalósulását a többi utastárs tekintetében veszélyeztet vagy lehetetlenné teszi.

5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés Utazási Iroda által történt azonnali hatályú felmondása esetén a díj minden része egy összegben, a felmondás Utas általi kézhezvételével egyidejűleg esedékessé válik.

5.3. Az Utazási Iroda elállhat az utazási szerződés teljesítésétől az utazást megelőzően 20 munkanappal írásban tett nyilatkozatával az alábbi esetek esetén:

ha az utazást szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti,

vagy a jelentkezők száma az utas tájékoztatóban meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.

5.4. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha az Utas a szerződéstől eláll, az Utazási Iroda a következő költségeket számolja fel:

– befizetett foglaló 100%-a és a teljes részvételi díj 50 %-a, az utazás megkezdését megelőzően 30 napon belül lemondott utazás esetén,

– befizetett foglaló 100%-a és a teljes részvételi díj 75 %-a, az utazás megkezdését megelőzően 15 napon belül lemondott utazás esetén,

– befizetett foglaló 100%-a és a teljes részvételi díj 100%-a, az utazás megkezdését megelőzően 7 napon belül lemondott utazás esetén.

5.5. Ha az utas azért áll el a szerződéstől, mert a részvételi díj emelésének a mértéke meghaladja a 10 %-ot, vagy az Utazási Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, vagy az Utazási Iroda az utazási szerződéstől eláll, az utas ez eredetivel azonos mértékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van és azt az Utas elfogadja. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

6. A Felek általános nyilatkozatai

6.1. Az Utazási Iroda kijelenti, hogy magyar jogi személy. Az Utas kijelenti, hogy magyar természetes személy.

6.2. A Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a jelen Szerződés érvényességét vagy hatályát részben vagy egészben érinthetné.

6.3. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel, valamint a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

6.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.

6.5. A Felek vállalják, hogy az értesítési címükben bekövetkező bármely változást haladéktalanul írásban bejelentik a másik Fél részére, amelynek elmulasztásából eredő valamennyi kár a mulasztó Felet terheli.

6.6. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, okiratokat haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják.

6.7. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeket és korlátozásokat önként vállalták mindazon előnyök ellenében, amelyeket a jelen Szerződés tartalmaz.

7. Kapcsolattartás

7.1. A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Félnek a Szerződésben meghatározott címére (e-mail címére) küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó Fél számára. A kézbesítés időpontja:

7.1.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

7.1.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a második sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

7.1.3. e-mailes értesítés esetén az Utazási Iroda e-mailes postafiókjába bizonyíthatóan megérkezett küldemény megérkezésének időpontja.

7.2. Az esetleges szóbeli vagy e-mailen történő – a Szerződés szempontjából bármely okból lényeges tartalmú – értesítéseket a Felek igazolható módon, írásban is megerősítik.

7.3. A Felek a következő személyeket jelölik ki kapcsolattartásra:

7.3.1. az Utazási Iroda részéről:

Kapcsolattartó személy: Szabó Roland

Telefon: +36/70 278-6852

E-mail: iroda@rolitura.hu

7.3.2. az Utas részéről:

A papíralapú jelentkezési lapon vagy elektronikus formában a jelentkezéshez szükséges adatok megadásával jelentkező személy

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Titoktartás

8.1.1. A Felek kötelesek megőrizni a jelen Szerződés teljesítése során, illetve a Szerződés teljesítésével kapcsolatban megszerzett vagy bármilyen módon tudomásukra jutott bármely üzleti, gazdasági, bank-, értékpapír-, pénztár-, adó- vagy egyéb titkot, valamint a másik Félre közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást, amelynek bizalmas kezeléséhez a másik Félnek érdeke fűződik (a továbbiakban együttesen: „Titok”).

8.1.2. Üzleti titoknak minősülnek különösen a jelen Szerződés és az ahhoz kapcsolódó bármely dokumentum tartalma, a Felek belső ügyei, pénzügyi és gazdasági helyzete, valamint az ügyfeleikre vonatkozó bármely információk.

8.1.3. A Felek Titkot harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra nem hozhatnak, harmadik személynek át nem adhatnak, harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetnek.

8.1.4. Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének:

8.1.4.1. Titoknak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok vagy más hatóságok tudomására hozása, a kötelező hirdetmények, közzétételek megjelentetése, amennyiben mindez a szükséges mértékben történik és jogszabályi rendelkezés, hatósági határozat vagy más hasonló előírás alapján kötelező;

8.1.4.2. Titoknak harmadik személy (ideértve különösen a Felek tanácsadóit, alkalmazottait és más közreműködőit) tudomására hozása, amennyiben ez a szükséges mértékben történik és amennyiben ez a jelen Szerződés teljesítése vagy a Felek valamely követelésének érvényesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges, továbbá amennyiben az ilyen harmadik személy a Szerződésben foglalt tartalommal titoktartási kötelezettséget vállal vagy titoktartási kötelezettség egyébként terheli;

8.1.4.3. Titoknak harmadik személy tudomására hozatala, ha erre peres eljárás keretében vagy követelés érvényesítése érdekében kerül sor, vagy ha ehhez az érintett másik Fél előzetesen, írásban, kifejezetten hozzájárul, vagy ha jogszabály a titoktartási kötelezettség alól kifejezetten felmentést ad.

8.1.5. A Feleket a titoktartási kötelezettség a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig terheli.

8.1.6. Az Utazási Iroda az Utas adatait – az azonosíthatóságot kizárva – promóciós célra felhasználhatja. Az Utazási Iroda Hírleveleiről történő leiratkozás az Utas által e-mailben lehetséges.

8.1.7. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazási Iroda fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Iroda által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

8.2. Módosítások

A jelen Szerződés csak a Felek írásos megállapodásával módosítható vagy egészíthető ki, a szóban közölt „módosítás” érvénytelen.

8.3. Teljes megállapodás

A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását jelenti, és a Felek bármely korábbi, a Szerződés tárgyával kapcsolatos megállapodása, nyilatkozata vagy kijelentése hatályát veszti a Szerződés aláírásával.

8.4. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét. A Szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek a Szerződést egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

8.5. Jogok átruházása

Az Utas a jelen Szerződésből eredő jogait, követeléseit az Utazási Iroda előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedményezheti és más jogcímen sem ruházhatja át. Az Utazási Iroda az ilyen jóváhagyás megadásáról kizárólagos mérlegelési jogkörükben jogosult dönteni. Az Utazási Iroda hozzájárulása nélkül az érintett szerződések – a Ptk. 215. § (1) bekezdésének megfelelően – nem jönnek létre.

8.6. Jogutódlás

A Felek esetleges jogutódait megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a jelen Szerződés alapján a Feleket megillették vagy terhelték.

8.7. A Szerződés szerkezete

A jelen Szerződés szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, a Szerződés tartalmára kihatása nincs.

8.8. Jogviták rendezése

A Felek a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével az Utazási Iroda székhelye szerint illetékes bíróság eljárását elfogadják.

8.9. Jogszabályi utalás

A jelen Szerződésre és annak értelmezésére, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és más előírások irányadók.

8.10. Mellékletek

8.10.1. A Felek a jelen Szerződéshez kapcsolódó egyes kérdéseket közös megegyezéssel, írásban, külön dokumentumban (megrendelő és visszaigazolás, mint a jelen szerződés keretét gazdasági tartalommal kitöltő dokumentumok és ezek módosításai stb.) is rendezhetnek.

A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját nevükben, illetve a Szerződés aláírására teljes jogkörrel felhatalmazott, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, helybenhagyólag elfogadják. A szerződést az Utas az utazási foglalásra papíralapú jelentkezési lapon vagy elektronikus formában a jelentkezéshez szükséges adatok megadásával benyújtott megrendelése, és az Utazási Iroda jelen szerződésben feltüntetett számlaszámára a befizetendő foglaló teljesítése, valamint az ezt követően az Utazási Iroda által írásban papíralapú vagy elektronikus visszaigazolásban – a részletes feltételek közlésével – az Utas rendelésének visszaigazolása együttesen hozza létre. A Felek kijelentik, hogy tudomásul veszik, hogy a Szerződés a jelen tartalommal az Utas megrendelése, a foglaló megfizetése és az Utazási Iroda az utazás részletes feltételeit rögzítő visszaigazolását követően a jelen tartalommal minden további aktus nélkül létrejön.

Kelt: Budapesten, az Utazási Iroda által történt írásbeli (papíralapú vagy elektronikus) visszaigazolás napján.


Utazási Iroda
Iránytű Utazási Iroda Kft.
Szabó Roland ügyvezető


Utas